การทำเหมืองข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

Thailand IGF:
Data Mining, Artificial Intelligence, and Concerns on Intellectual Property
เหมืองข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนหนึ่งของเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APrIGF) ครั้งที่ 8

วัน เวลา และสถานที่

26 ก.ค. 2560 13:00–14:30 (90 นาที)
ห้องบรรยาย 201
อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบ

เสวนาวงเปิด

ผู้นำเสวนา

ประเด็นเสวนา

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บริการดิจิทัลจำนวนมากขึ้นสามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้กับผู้ใช้ได้ตรงกับพฤติกรรมผู้ใช้มากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการทำงานให้เหลือน้อยลงด้วยการคาดเดาสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการทำล่วงหน้า หรือสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยภาษามนุษย์ทำให้ใช้งานง่ายขึ้น ความสะดวกสบายเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง มาสร้างเป็นตัวแบบหรือโมเดลทางคอมพิวเตอร์สำหรับงานดังกล่าวเพื่อให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจโต้ตอบกับมนุษย์ได้ฉลาดขึ้น ข้อมูลดังกล่าวมีทั้งที่เป็นข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ภายในระบบ ข้อมูลจากสื่อสังคมที่ผู้สร้างคือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละคน และเนื้อหาจากเอกสารที่อาจมีลิขสิทธิ์

การสร้างโมเดลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว รวมถึงการสร้างคลังข้อความ (text corpus) เพื่อการศึกษาวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ตามมาข้อสงสัยที่มากขึ้นถึงสถานะทรัพย์สินทางปัญญาของตัวแบบหรือโมเดลทางคอมพิวเตอร์ ทั้งในแง่การเผยแพร่โมเดลต่อเพื่อการศึกษาวิจัยว่าจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ หรือหากเป็นการใช้งานส่วนตัวหรือภายในองค์กรโดยไม่เผยแพร่ต่อจะทำได้หรือไม่ หรือในแง่วิธีการสร้างโมเดลทางคอมพิวเตอร์โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (machine learning) แต่ละแบบ จะนำไปสู่สถานะทางทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างกันหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในโมเดลแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน โมเดลบางชนิดอาจไม่เหลือเค้าโครงของข้อมูลต้นฉบับเลย ในขณะที่โมเดลบางชนิดอาจยังพอเห็นข้อมูลหรือข้อความจากเอกสารต้นแบบได้ นอกจากนี้ยังมีคำถามแตกประเด็นไปถึงงานที่สร้างสรรค์ “โดยอัตโนมัติ” จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว่าจะมีสถานะทางลิขสิทธิ์เช่นใด จะนับใครเป็นผู้สร้างสรรค์

ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมด จึงนำมาสู่วงเสวนานี้ ที่พยายามจะเปิดประเด็นให้นักวิจัย นักกฎหมาย เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ และผู้เกี่ยวข้องได้หาคำตอบต่อไป ทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการสร้างและเผยแพร่โมเดลและคลังข้อมูล และทั้งเพื่อส่งเสริมในเชิงนโยบายให้วงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลของไทย สามารถมีข้อมูลที่เพียงพอในการพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาไทยที่รองรับการใช้งานของคนไทยมากขึ้น

กำหนดการ

ผู้นำเสวนาเปิดประเด็นแลกเปลี่ยนรอบแรก (40 นาที) จากนั้นแลกเปลี่ยนซักถาม (30 นาที) และสรุปประเด็นปิดท้าย (20 นาที)